Altijd inzicht in onze voorraad
Eerlijk advies van onze experts
3.000 m2 showtuin
Online bestellen


Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Weulen Kranenbarg Tuin en Erf B.V. gevestigd te Vorden,
hierna te noemen Weulen Kranenbarg.
1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Weulen Kranenbarg zijn algemene voorwaarden. Bijzondere
van de voorwaarden van Weulen Kranenbarg afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden

2-1 Weulen Kranenbarg aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze
uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene
voorwaarden van Weulen Kranenbarg onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.
2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Weulen Kranenbarg aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts
toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die
inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen

3-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af
bedrijf of magazijn van Weulen Kranenbarg, exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage.
3-2 Gegevens in drukwerken versterkt door Weulen Kranenbarg zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden
Weulen Kranenbarg niet.

Artikel 4 Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Weulen Kranenbarg binden hem niet, voor zover ze door
Weulen Kranenbarg niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en
medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Overeenkomst

5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor Weulen Kranenbarg door zijn schriftelijke bevestiging.
5-2 Elke met Weulen Kranenbarg aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid
van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Weulen Kranenbarg zo nodig
informatie betreffende hem opvraagt.
5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur, enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen,
afbeeldingen e.d. door Weulen Kranenbarg bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 6 Prijzen

6-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijslijsten en reclame
materialen zijn aan prijswijzigingen onderhevig en binden Weulen Kranenbarg niet.
6-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze
ingevolge reeds bij de aanbieding voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.
6-3 Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algemene
verrekening te verlangen.

Artikel 7 Gedeeltelijke levering

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden
gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel ‘Betaling’.

Artikel 8 Emballage

Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage
is ter beoordeling van Weulen Kranenbarg.
Artikel 9 Aanbetaling
Weulen Kranenbarg is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Weulen Kranenbarg de overeenkomst wordt ontbonden heeft de
opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden
geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 10 Leveringstermijnen

10-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige
levering dient de opdrachtgever Weulen Kranenbarg schriftelijk in gebreke te stellen.
10-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Weulen Kranenbarg zijn de goederen te leveren.
10-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken der leveringstermijn niet opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn
rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.
Artikel 11 Vervoer
De verzending geschiedt op de wijze als door Weulen Kranenbarg aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen,
zoals o.a. door snel- of expresseverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 12 meer- en minderwerk

12-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer- of minderwerk voor of tijdens de uitvoering
van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking. De toepasselijkheid van het in artikel
7A:1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12-2 Door Weulen Kranenbarg te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening
worden gebracht.

Artikel 13 Wijziging van de opdracht

13-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht,
die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
13-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de opdracht daarvan, moeten door de
opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Weulen Kranenbarg ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon
opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
13-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolgd hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Weulen
Kranenbarg buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 14 Annuleren

14-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Weulen Kranenbarg
reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te
nemen en te betalen en is hij overigens jegens Weulen Kranenbarg gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde.
Opdrachtgever zal eveneens aan Weulen Kranenbarg als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen
prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Weulen Kranenbarg te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de
opdracht en/of weigering van de goederen.
14-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Weulen Kranenbarg zich alle rechten voor om volledige nakoming
van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Reclame

15-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid
daarvan, Weulen Kranenbarg terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de
levering Weulen Kranenbarg wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht
met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
15-2 Weulen Kranenbarg dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke
verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
15-3 Indien de reclame na het oordeel van Weulen Kranenbarg juist is, zal hij het zij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogte
de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele
toestand.

Artikel 16 Garantie

Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers
gestelde garantiebepalingen.

Artikel 17 Retentierecht

Wanneer Weulen Kranenbarg goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot
voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame
zekerheid heeft gesteld. Weulen Kranenbarg heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de
opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

18-1 Weulen Kranenbarg is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn
gesteld;
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
e. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
f. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
18-2 Weulen Kranenbarg is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade
aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor
zover ontstaan door schuld van Weulen Kranenbarg of van hen, die door Weulen Kranenbarg te werk zijn gesteld.
18-3 Weulen Kranenbarg zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks
afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 19 Overmacht

19-1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het
vervoer algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst
van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Weulen Kranenbarg of de opdrachtgever, niet of
niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Weulen Kranenbarg, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie,
belemmerde maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Weulen
Kranenbarg, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een
wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Weulen Kranenbarg overmacht op, die hem ontheffen van zijn
verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen
gelden.
19-2 Weulen Kranenbarg is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te
annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan,
waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud

20-1 Zolang Weulen Kranenbarg geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop
(inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Weulen
Kranenbarg.
20-2 Weulen Kranenbarg heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn
verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt
verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
20-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet
aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 21 Wanprestatie en ontbinding

21-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige
ingebrekestelling vereist is.
21-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Weulen Kranenbarg ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten
overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
21-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Weulen Kranenbarg eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement
wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn
genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft
Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Weulen Kranenbarg op de opdrachtgever heeft,
terstond opeisbaar zijn.

Artikel 22 Betaling

22-1 Betaling dient contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
22-2 Weulen Kranenbarg is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn door hem is
ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
22-3 Weulen Kranenbarg is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur,
zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
22-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 35,-. Tevens
worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Weulen
Kranenbarg zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke
kosten.

Artikel 23 Toepasselijk recht

Op alle door Weulen Kranenbarg gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing,
deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 24 Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het
verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Weulen Kranenbarg, indien deze dit wenst, aanhangig worden
gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 25 Privacyverklaring

Bij het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonsgegevens binnen ons bedrijf.
Weulen Kranenbarg kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u deze zelf
bij het invullen van een contactformulier op de website aan Weulen Kranenbarg verstrekt. Weulen Kranenbarg
kan de volgende persoonsgegevens verwerken: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Wij gebruiken uw gegevens
voor het versturen van orderbevestigingen, facturatie & aflevering van bestellingen. Tevens nodigen wij u éénmalig uit voor een
klantbeoordeling via ‘Klanten vertellen’. Weulen Kranenbarg verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit
nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens blijven automatisch
tot opzegging bewaard in ons beveiligde systeem. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan verzoeken wij u dat aan ons mede te delen. U heeft
het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering
sturen naar info@weulenkranenbarg.nl. Weulen Kranenbarg zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Weulen Kranenbarg Tuin & Erf B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Weulen Kranenbarg maakt gebruik
van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door
Weulen Kranenbarg verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@weulenkranenbarg.nl.
www.weulenkranenbarg.nl is een website van Weulen Kranenbarg Tuin & Erf B.V.

Wij zijn als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: Ruurloseweg 45A 7251 LA Vorden
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 68362129
Telefoon: 0575-551217
E-mailadres: info@weulenkranenbarg.nl